Vonarje, 29. april 2019 – Gradbena dela po tako imenovani pogodbi 1 v okviru projekt Frisco 2.1 potekajo po načrtu. V tem mesecu so bila izvršena ključna strokovna dela na slovenski strani gradbišča. Strokovna dela vključujejo vgradnjo akcelerografa, piezometra ter inklinometra v strukturo pregrade.

Akcelerograf zaznava in zapisuje tresljaje v tleh. Akcelerograf, ki služi za meritve gibanja pregrade je instaliran v vrtino na kroni pregrade.

Piezometer je lociran v brežini nasipa pregrade in je namenjen merjenju podtalnega nivoja vode. Piezometer je nameščen v zacevljeni vrtini.
Inklinometer meri vodoravne pomike. Inklinometer se nahaja v zacevljeni vrtini, locirani na zračnem robu krone pregrade.

Vsi trije opazovalni instrumenti, vgrajeni v telo pregrade, bodo povezani s komunikacijsko opremo in sistemom napajanja. Zajeti podatki bodo zbrani in v realnem času daljinsko dosegljivi.

Namen projekta Frisco 2.1 je izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje tveganja poplav v porečju Sotle s posodobitvijo in nadgradnjo pregrade Vonarje (na obeh straneh meje), izvajanje pa je načrtovano v obdobju 24 mesecev.