Kumrovec, 15. december 2018 – V Kumrovcu je bil predstavljen projekt FRISCO 2.1 – „Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.1 – gradbena ukrepa Vonarje“ – namenjen izvajanju ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju Sotle. Projekt se izvaja v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, ki predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško v finančni perspektivi 2014–2020.

Izvedba načrtovanih projektnih dejavnosti FRISCO2.1 – izvajanje strukturnih ukrepov ter posodobitev in nadgradnja pregrade Vonarje – bo zagotovila zadrževanje visokih voda Sotle in zaščito dolvodnih naselij pred poplavami. Skupna vrednost projekta je 1.678.525 EUR, od tega je 85% sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostalih 15% pa sofinancirajo projektni partnerji z lastnimi sredstvi. Direkcija Republike Slovenije za vode je vodilni projektni partner, odgovoren za vodenje in izvajanje projekta, Hrvatske vode pa so projektni partner iz Hrvaške.

Pregrada Vonarje na Sotlskem jezeru leži na območju občine Podčetrtek (Slovenija) in občine Zagorska Sela (Hrvaška) in je last obeh držav. Obstoječi objekt je bil zgrajen v poznih sedemdesetih letih in bil uporabljen za oskrbo z vodo, namakanje in zadrževanje vode. Zaradi onesnaženja vode, ki je nastalo zaradi neobstoja sistema za zbiranje odpadnih voda iz gorvodnih naselij, se je konec osemdesetih let prenehalo uporabljati za oskrbo z vodo. Danes je njen osnovni namen zadržati visoke vodne valove Sotle in izboljšati zaščito pred poplavami dolvodnih naselij.

Predvideni projekt bo vključeval sanacijo betonskih in kovinskih konstrukcij pregrade, zamenjavo izrabljene hidromehanske opreme in opreme za upravljanje zapornice, zamenjavo in nadgradnjo električnih instalacij in opreme, montažo opreme za avtomatsko delovanje in daljinsko upravljanje zapornice in namestitev opreme za opazovanje pregrade, s čimer se bo zagotovila varnost in funkcionalnost pregrade Vonarje v prihodnosti. Projekt se je pričel izvajati 1. decembra 2017 s predvidenim trajanjem 18 mesecev.

Sporočila za javnost o tem dogodku so na naslednjih povezavah