V začetku sedemdesetih let sta Hrvaška in Slovenija začeli razvijati skupni vodni sistem v porečju Sotle, z naslednjimi nameni:

  • Zagotavljanje pitne in industrijske vode za del Hrvaškega zagorja (240 l / s) in slovenski del porečja Sotle (160 l / s)
  • Ureditev visokega in nizkega vodnega režima na Sotli v smeri toka po sistemu zadržanja valov in zagotavljanjem minimalnega pretoka 120 l / s
  • Namakanje kmetijskih površin
  • Rekreacijski ribolov
  • Turizem in rekreacija

Skupni vodni inženirski sistem je bil zasnovan kot večnamenska akumulacija, dolga 6 km in s površino 195 ha, z zemeljsko pregrado (spodnja pregrada) in spodnjim odtokom ter zgornjo betonsko pregrado (sekundarna pregrada), akumulacijo, drenažnim sistemom, čistilno napravo in turističnimi objekti. Z gradnjo pregrade Vonarje (zemeljska pregrada, visoka 12 m) in pregrade Prišlin (betonska pregrada, katere namen je preprečiti, da bi se zgornji del doline spremenil močvirje), je bila leta 1980 zgrajena pregrada Vonarje. Služila naj bi za javno oskrbo z vodo, namakanje in zaščito pred poplavami (zadrževanje visokovodnega vala na Sotli in zmanjšanje poplavne ogroženosti za spodnja naselja).

Takoj po ojezeritvi se je kakovost vode v Vonarskem jezeru zelo poslabšala, kar je onemogočilo uporabo vode za predvidene namene. Zaradi velikega tveganja za ljudi in okolje, neustreznega upravljanja in pomanjkanja boljših sanacijskih ukrepov je bilo v letu 1988 akumulacijsko jezero izpraznjeno. Od takrat območje Vonarskega jezera služi kot suhi zadrževalnik. Celotno območje struge Sotle pa je bilo v skladu z direktivo o habitatih razglašeno za območje Natura 2000 kot ohranitveno območje za sedem vrst rib in eno vrsto školjk.

V začetku leta 2000 je bila predlagana sanacija in posodobitev regulacijske opreme ter sprememba namena akumulacijskega prostora, ki se je do takrat uporabljal le kot začasni zadrževalnik visokega vodnega vala. Predlagana sprememba namena je vključevala sledeče:

  • Zadrževanje visokovodnih valov
  • Turizem in rekreacija
  • Rekreacijski ribolov
  • Izboljšanje ekosistemov
  • Namakanje