V okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 sta ti dve državi v letu 2016 začeli z izvajanjem projekta FRISCO1 „Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti 1 – nestrukturni ukrepi“. Namen projekta je bil izboljšati nestrukturne ukrepe, ukrepe naravnega zadrževanja vode in bistvene strukturne ukrepe za obvladovanje poplavne ogroženosti, ki so v skupnem interesu čezmejnih območij, vključno s Sotlo do sotočja s Savo. V okviru projektnih aktivnosti so bili razviti informacijski, hidrološki in hidro-morfološki sistemi za spremljanje in upravljanje z vodami ter opazovanje tveganja; zbrani so bili podatki za razvoj natančnejših modelov za spremljanje in / ali predvidevanje poplav ter za izboljšanje sodelovanja med državama na področju sistemov civilne zaščite in zaščite pred poplavami.

Uspešno čezmejno sodelovanje v povodju Sotle v okviru INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 se nadaljuje s projektom FRISCO2.1. Projekt vključuje čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti – modernizacija in nadgradnjo pregrade Vonarje. Te aktivnosti vključujejo obnovo betonov in hidromehanske opreme v prvotnih dimenzijah, pri čemer namen in osnovni parametri ostanejo enaki. Modernizacija objektov pregrade je predvidena kot nadgradnja sistema za opazovanje in spremljanje stanja pregrade ter daljinskega upravljanja.