U sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. ove dvije zemlje krenule su 2016. godine s provedbom projekta FRISCO 1 Prekogranično  usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava 1 – negrađevinske mjere. Projektom se željelo unaprijediti negrađevinske mjere, prirodne retencijske mjere i nužne građevinske mjere upravljanja rizicima od poplava od zajedničkog interesa na međudržavnim slivovima, uključujući i sliv rijeke Sutle do ušća u Savu. Kao dio projektnih aktivnost izrađeni u informacijski, hidrološki i hidromorfološki sustavi za praćenje i upravljanje vodama i rizicima te je izvršeno prikupljanje podataka za izradu preciznijih modela za potrebe praćenja i/ili predviđanja poplava i unapređenje međudržavne suradnje sustava civilne zaštite i spašavanja za obranu od poplava.

Uspješnu prekograničnu suradnju na slivu rijeke Sutle u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. ove dvije zemlje nastavile su kroz projekt FRISCO2.1 Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1 – građevinska mjera brana Vonarje. Projektom je predviđeno unapređenje sigurnosti i funkcionalnosti te sanacija brane Vonarje/Sutlansko jezero.  avedeno uključuje sanaciju i obnovu brane u gabaritima postojeće građevine, pri čemu će njena namjena i temeljni zahtjevi ostati isti.