Brana je trenutno suha (ispražnjena) akumulacijaretencija te služi za uspješno zadržavanje vodnoga vala u slučaju obilnijih padavina. Redovno se održava, a uz to je osigurano i propisno upravljanje pripadajućim objektima na pregradi. Brana Vonarje je zemljana pregrada koja ima preljevne objekte – temeljni ispust s taložnicom, bočni preljev sa ispusnom građevinom i objekt za upravljanje vodnim nivoima sa zapornicama. Objekti (betonski dijelovi) na brani i hidromehanička oprema (zapornice, rešetke) u lošem su stanju te je potrebna njihova obnova.

Osnovni tehnički podaci o brani Vonarje:

  • Kota krune brane 211,45 m.n.m.
  • Kota preljeva 207,50 m.n.m.
  • Kota maksimalne razine 209,35 m.n.m.
  • Sigurnosno nadvišenje 1,5 m
  • Visina brane iznad terena 14,85 m
  • Dužina brane 102,2 m
  • Širina krune do 4,0 m
  • Biološki minimum od 120 l/s
  • Volumen akumulacije kod kote 207.50 m.n.m. iznosi 8,7 x 106 m3
  • Volumen akumulacije kod kote 209.35 m.n.m iznosi 12.4 x 106 m3