Početkom 70-ih godina 20. stoljeća na području rijeke Sutle počeo se razvijati zajednički hidrosustav Hrvatske i Slovenije čija je namjena trebala biti:

  • Osiguranje pitke i tehnološke vode za dio Hrvatskog zagorja (240 l/s) i slovenski dio sliva Sutle (160 l/s)
  • Regulacija režima visokih i niskih voda Sutle nizvodno od sustava zadržavanjem vala visoke vode te zajamčenim minimalnim protokom od 120 l/s
  • Navodnjavanje poljoprivrednih površina
  • Sportski ribolov
  • Turizam i rekreacija

Ovaj zajednički hidrosustav zamišljen je kao višenamjenska akumulacija duga oko 6 km, površine 195 ha, s nasutom branom (donja pregrada) i temeljnim ispustom te betonskom branom uzvodno (sekundarna pregrada), akumulacijskim prostorom, sustavom odvodnje, uređajem za pročišćavanje i turističkim objektima. Izgradnjom pregrade Vonarje nasuta pregrada od zemljanog materijala visine 12 m) i pregrade Prišlin (betonska pregrada čija je funkcija sprječavanje zamočvarenja gornjeg dijela doline) 1980. godine, formirana je brana Vonarje – Sutlansko jezero.Trebala je služiti za potrebe sustava javne vodoopskrbe, navodnjavanja i obrane od poplava (za zadržavanje velikovodnog vala Sutle i povećanjezaštita od poplave nizvodnih naselja).

Odmah nakon punjenja jezera, ekstremno je narušena kakvoća vode u akumulaciji te je smanjena mogućnost korištenja vode. Zbog visokog rizika za ljude i okoliš, neadekvatnog upravljanja te nedostatka boljih remedijacijskih mjera, voda iz akumulacije ispuštena je 1988. godine.

Od tada Sutlansko jezero ima funkciju retencije sustava obrane od poplave na čijem je dnu razvijen močvarni ekosustav. Cijelo područje retencije, kao i cijelo područje korita rijeke Sutle, proglašeno je područjem Natura 2000 te je važno za očuvanje sedam vrsta riba i jedne vrste školjke na temelju Direktive o staništima.

Početkom 2000-ih godina predložena je sanacija i modernizacija regulacijskih građevina te prenamjena akumulacije koja je do tada služila samo za privremeno zadržavanje velikog vodnog vala. Prijedlog prenamjene obuhvaćao je:

  • Zaustavljanje vodnog vala
  • Turizam i rekreaciju
  • Sportski ribolov
  • Poboljšanje ekosustava
  • Navodnjavanje