Zagreb, 17. april 2019 – Generalni direktor Hrvatskih vod Zoran Đuroković je danes podpisal pogodbo o gradbenih delih za modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje v vrednosti 10,75 milijona kun (z DDV). Sopodpisnik pogodbe je Mladen Hren, direktor podjetja Niskogradnja Hren d.o.o. ki je tudi vodilni član konzorcija štirih hrvaških podjetij (omenjeno gradbeništvo Hren d.o.o., GEOKON-ZAGREB d.d., Hamowa-Hidro TPK d.o.o. iz Karlovca in Elektrowat d.o.o. iz Zaprešića).

Z omenjenim podpisom se prično dela na hrvaški strani pregrade Vonarje, ki bodo zaključena do konca novembra letos, ko se konča projekt FRISCO 2.1 (čezmejno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 – Gradbena ukrepa na Vonarju). Projekt se izvaja kot del programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525 EUR, od katerih 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostalih 15% pa sofinancirata partnerja iz lastnih virov. Projekt izvajata dva partnerja; Direkcija Republike Slovenje za vodo kot vodilni partner in Hrvatske vode, ki že dlje časa upravljata s pregrado. Po zaključku vseh načrtovanih projektnih aktivnosti bosta partnerja nadaljevala s soupravljanjem obnovljene pregrade.

“Izvajanje ukrepov, predvidenih s projektom Frisco 2.1, bo zagotovilo varnost in uporabnos pregrade Vonarje ter izboljšalo upravljanje njenega delovanja, vse z namenom, da se zadržijo visoke vode reke Sotle in zmanjša tveganje poplavljanja nizvodno od pregrade”, je na slovesnosti podpisa pogodbe poudaril Zoran Đuroković. Dodal je, da dejavnosti v okviru projektu FRISCO 2.1 dopolnjujejo obstoječe dvostransko sodelovanje in  dejavnosti, ki se izvajajo prek operativnih programov kohezijske politike na Hrvaškem in v Sloveniji.

Dela za katera je zadolžen konzorcij hrvaških podjetij vključujejo obnovo konstrukcijskih elementov pregrade, zamenjavo preobremenjene hidromehanske in nadzorne opreme, zamenjavo in nadgradnjo električnih instalacij in električne opreme ter vgradnjo opreme za avtomatizacijo nadzora, daljinskega nadzora in spremljanja stanja in delovanja pregrade.

Reka Sotla je naravna meja med Slovenijo in Hrvaško, ki v času velikih vod v skoraj celotnem toku poplavlja okoliške kmetijske površine, tako na slovenski kot na hrvaški strani. Pregrada Vonarje je najpomembnejši regulativni in zaščitni objekt na Sotli. Pregrada je bila postavljena konec 70-ih let minulega stoletja kot večnamenska akumulacija (za oskrbo z vodo, namakanje in zadrževanje vodnega vala).

V poznih 80. letih je pregrada prenehala služiti za oskrbo z vodo, danes pa je njen glavni namen zadrževanje velikega vodnega vala na reki Sotli in zaščita pred poplavami. Po zaključku del je načrtovana polna funkcionalnost pregrade v skladu z najvišjimi evropskimi standardi