KAJ JE PROJEKT FRISCO 2.1?

Frisco 2.1 (Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.1 – Structural Measure Vonarje dam) je projekt, katerega cilj je izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Projekt izvajata partnerja iz Slovenije in Hrvaške.

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška je glavni dokument, ki predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014–2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje skupnih izzivov, ki smo jih skupaj prepoznali v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije.

Frisco 2.1 je bil odobren 28. 11. 2017 na 5. zasedanju Odbora za spremljanje v okviru 1. prednostne osi programa sodelovanja – Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih. Projekt izvajata partnerja iz Slovenije in Hrvaške v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je vodilni partner, ki skrbi za vodenje in izvedbo projekta. Je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor ter upravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni. Projektni partner iz Republike Hrvaške so Hrvatske vode (HV).

Informativna zgibanka in brošura o projektu

Podrobnejše informacije o projektu (viri in višina (so)financiranja, vrste aktivnosti, rezultati, partnerji) so na voljo v informativni zgibanki in brošuri o projektu.

Viri financiranja

Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 €, od katerih 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15% investicije pa so lastna sredstva partnerjev. Projekt na pregradi Vonarje sovpada z operativnimi programi kohezijske politike v Sloveniji in na Hrvaškem.

Namen in cilj

Namen projekta Frisco 2.1 je modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje za zagotovitev zadrževanja visokovodnih valov Sotle in s tem varovanje dolvodnih naselij pred poplavami.

Cilj projekta so gradbeni ukrepi – modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje na obmejnem območju reke Sotle, ki ima pomembno vlogo pri zmanjševanju poplavne ogroženosti in izboljšanju sistemov za obvladovanjem poplavne ogroženosti na tem območju.

Osnovne informacije

  • 2 partnerja iz Slovenije in Hrvaške
  • Trajanje projekta je 24 mesecev, začetek projekta je 1. december 2017, zaključek je 30. november 2019
  • Financiranje skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020
  • Celotni proračun: 1.678.525,00 €, od tega 85% ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev
  • Območje: obmejno področje reke Sotle